Com a usuari de la Plataforma DATADIS et compromets expressament a utilitzar la informació a la qual va accedir exclusivament per a les finalitats pròpies de la Plataforma ja no dur a terme activitat, procés o tractament de dades que pogués permetre-reidentificar a les persones físiques a les que la informació pugui referir-se o amb la finalitat de dur a terme aquesta reidentificació.

Llistat d'informes predefinits

Accés a informes d'energia i núm de contractes a petició segons diferents paràmetres temporals, geogràfics i de subministrament.